Feb 03 2015

Pre-Alpha OMA Lx3 is here – hot and fresh!

Why pre-Alpha? Because we are eager to deliver you the freshest and hottest, and with your help this new release can start shining brighter even sooner! Have fun, report bugs, enjoy!

You can download pre-Alpha here

http://sourceforge.net/projects/openmandriva/files/alpha/2015.0/

Please check out the release notes here.

https://wiki.openmandriva.org/en/Release_3/Release_Notes

So what is in?

Desktop

The oma-welcome, or Welcome to OpenMandriva Lx has been updated to reflect the new version. This application introduces users to OpenMandriva Lx and shows them some of the features we have, as well as providing quick links to common tasks such as updating, installing new software, and configuring a desktop.

Xorg

We’ve upgraded Xorg to version 1.16.3, and Mesa to 10.4.2, which brings the latest free drivers for the best performance. A Compose cache is now incorporated which speeds up application startup time and reduces memory usage especially in locales with large Compose tables (e.g. all UTF-8 locales).

We recommend that users change the composite manager in KDE from XRender to OpenGL mode. This gives transparency the proper blur effect. This also allows our theme and it’s decorations to be shown at their best.

KDE 4.14.3

We’ve upgraded to the latest and greatest version of the KDE desktop. If you don’t know what KDE is, learn more at their website.

We’ve switched our default menu launcher to Homerun kicker. To learn more about Homerun, check out its features page.

The network management, media centre, and mobile device support has also been updated.

KF 5.x

We are working to bring fully working KDE Framwork 5.x as our new default desktop, replacing KDE 4.x.

SDDM

SDDM is new and lightweight displaymanager, written in Qt5 with QML and provides new features and benefits to enduser, compared to KDM.

LXQt 0.8.0

We have prepared LXQt for our alpha release. LXQt is a lightweight desktop fully written in Qt5.

By default SDDM is used as display manager.

xfce4 4.10.0

xfce4 is very lightweight environment based on GTK+2.0, featuring speed, low request on resources combined with great look.

Wayland

We are working on many new and interesting shells using new display technology based on Wayland. Currently planned are:

 • hawaii
 • papyros-os
 • orbital

Currently only Weston is working out of box.

LibreOffice 4.3.5

The latest LibreOffice featuring much faster load times and many bug fixes.

Firefox 35

The latest firefox with it’s new graphical interface and all the latest features.

You may wish to suspend desktop effects when Firefox is in full screen mode, as it speeds up scrolling.

Java 7-8

The OpenMandriva Java stack has been entirely rebuilt to version 7 and is completely functional.

We currently provide Eclipse Kepler by default.

Printing

Improved support for printing, with an emphasis on the latest HP printers.

Cloud service

We added support for owncloud.org via mirall package.

systemd

Default init system is systemd with version 218. By default are enabled;

 • systemd-networkd
 • systemd-timedated
 • systemd-timesyncd
 • systemd-resolved

LCMS

We have updated our LCMS to version 2.x, also all software which was dependant on older library has been rebuilded to meet new one.

libarchive

We have decided to make better use of libarchive, and starting from this release by default we use:

 • bsdtar as a default tar program
 • bsdcpio as a default cpio program

Detailed features and benefits can be found here.

Perl

Perl base package has been updated to 5.20.1 version. All perl related software in main repository has been rebuilded to meet new version.

Python

Python has been updated to 3.4.3 version and starting from now it became default python interpreter over python 2.x.

ISO build tools

Previously livecd-tools were used to build OpenMandriva ISO images. Due to code complication and its limits, we moved to build own ISO image build tool.

omdv-build-tool is written as a bash shell script, which works out of box on ABF.io and in userland.

 

 

 

 Why pre-Alpha? Because we are eager to deliver you the freshest and hottest, and with your help this new release can start shining brighter even sooner! Have fun, report bugs, enjoy!

Prelfa verzi si můžete stáhnout zde:

http://sourceforge.net/projects/openmandriva/files/alpha/2015.0/

Na poznámky vydání se můžete podívat zde:

https://wiki.openmandriva.org/en/Release_3/Release_Notes

Takže co vás čeká uvnitř?

Desktop

oma-welcome neboli Vítejte v OpenMandriva Lx byla aktualizována tak, aby odpovídala nové verzi. Tato aplikace uvádí uživatele do OpenMandriva Lx a prezentuje jim vybrané funkce, zároveň poskytuje zkratky k nejběžnějším činnostem jako aktualizace, instalace nových programů a nastavení prostředí.

Xorg

Xorg jsme povýšili na vydání 1.16.3, Mesa je pak nově ve verzi 10.4.2, která přináší nejnovější svobodné ovladače pro nejlepší výkon. Cache Compose je nyní vestavěna, což zrychluje spuštění a snižuje nároky na paměť zvláště lokalizace s rozsáhlými tabulkami (např. všechny lokalizace s UTF-8).

Doporučujeme uživatelům, aby nastavili správce zobrazování v KDE na mód OpenGL namísto XRender. Díky tomu bude efekt rozmazání při průhlednosti zobrazen korektně. Tak zároveň nejlépe vynikne naše téma a jeho dekorace.

KDE 4.14.3

Upgradeovali jsme na nejnovější a nejlepší verzi KDE. Pokud nevíte, co je KDE, přečtěte si více na jeho stránce.

Spouštěčem aplikací je nyní Homerun kicker. Pro více informací o něm se podívejte na jeho stránku.

Správa sítí, centrum multimédií i podpora zařízení byly rovněž aktualizovány.

KF 5.x

Pracujeme na dostupnosti KDE Framwork 5.x jako našeho nového výchozího prostředí, které nahradí KDE 4.x.

SDDM

SDDM je nový nenáročný správce zobrazení, napsán v Qt5 a QML a poskytuje koncovému uživateli nové funkce a další výhody (v porovnání s KDM).

LXQt 0.8.0

Pro naši verzi alfa jsme připravili LxQt. Jedná se o nenáročné prostředí napsané v Qt5.

Výchozm správce zobrazení je SDDM.

xfce4 4.10.0

xfce4 je velmi nenáročné prostředí založené na GTK+2.0, je rychlé, má nízké systémové požadavky a zároveň skvěle vypadá.

Wayland

Pracujeme na poskytnutí nových vzhledů prostředí použitím technologie založené na Waylandu. Aktuálně plánujeme:

 • hawaii
 • papyros-os
 • orbital

V současné chvíli funguje hned po instalaci jen Weston.

LibreOffice 4.3.5

Nejnovější verze LibreOffice přináší mnohem rychlejší spuštění a opravu chyb.

Firefox 35

Aktuální Firefox se svým novým uživatelským prostředím a nejnovějšími funkcemi.

Kvůli zrychlení posouvání stránky v režimu celé obrazovky si můžete vypnout efekty plochy.

Java 7-8

OpenMandrivin zásobník Java byl od základů překompilován na verzi 7 a je plně funkční.

Ve výchozím nastavení nyní používáme Eclipse Kepler.

Tisk

Zlepšení podpory tisku se zaměřením na nové tiskárny HP.

Cloud

Přidali jsme podporu owncloud.org balíčkem mirall.

systemd

Výchozím init systémem je systemd ve verzi 218. Ve v ýchozím stavu je povoleno;

 • systemd-networkd
 • systemd-timedated
 • systemd-timesyncd
 • systemd-resolved

LCMS

Aktualizovali jsme LCMS na verzi 2.x. Zároveň byl software využívající starší verzi knihovny překompilován tak, aby využíval novou.

libarchive

Rozhodli jsme se lépe využít libarchive a tímto vydáním začínáme používat následující výchozí nastavení:

 • bsdtar jako výchozí program pro tar
 • bsdcpio jako výchozí program pro cpio

Funkce a přednosti naleznete zde.

Perl

Základní balíček Perl byl povýšen na verzi 5.20.1. Všechen příbuzný software v repozitáři main byl překompilován k používání nové verze.

Python

Python se aktualizoval na veri 3.4.3 a nynějškem se stává výchozím překladačem pythonu na úkor větve 2.x.

Nástroje pro tvorbu obrazů ISO

Dříve se pro tvorbu obrazů OpenMandriva používal balíček livecd-tools. Kvůli problémům s kódem a jeho omezení jsme se rozhodli vytvořit vlastní nástroj.

omdv-build-tool je napsán jako skript shellu na ABF.io a u uživatele funguje a ve výchozí instalaci.

 

 

 

 

1 comment

  • Giorgio on February 10, 2015 at 10:32 pm

  I tried pre-alpha but I don’t find KDE 4.14.3 nor LibreOffice nor Firefox. This description is correct (I hope) for alpha.
  I suggest to change title or to change list of packages included.

Comments have been disabled.